otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Gloria? Gloria!

Gloria? Gloria!

Advent: Zármutek? Fialová barva? Ticho? Kajícnost?

Hlavní rubrika: Citáty
Rubriky: Citáty, Niterné
Datum zveřejnění: 1. prosince 2019

„Advent si sice uchovává svůj rozsah čtyř týdnů, není však nadále považován jen za čas kajícnosti, neboť je to čas radostného očekávání. I když se v nedělích tohoto období neříká hymnus Gloria, neděje se to ze stejného důvodu jako v postě, ale proto, aby andělský chvalozpěv zazněl v noci Narození jako nová píseň."

Advent je součístí okruhu vánočního. Dělí na dvě části, vyznačené prefací ve mši.

  • První, do 16. prosince má ráz eschatologický, je to duchovní příprava na druhý příchod Páně.
  • Druhá je soustředěna na svátek Narození Páně jako obnovu a připomínku příchodu prvního.

Starozákonní čtení pro neděle i všední dny ovšem navazují nadále na středověký symbolismus adventu, který v něm viděl podobu s oněmi předpokládanými čtyřmi tisíciletími čekání - od pádu člověka až do vtělení Vykupitele."

Josef Myslivec, 1969.

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.