otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Radostný Boží hod Svatodušní!

Radostný Boží hod Svatodušní!

Ale to jsme ani neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý, odpověděli Pavlovi na jeho otázku. Křest Janův? Aha!  A Pavel na ně vztáhl ruce a biřmoval je. Kontrolní otázka na moment setkání Zmrtvýchvstalého se zabarikádovanými učedníky. Jeho první slova?

Hlavní rubrika: Křesťanství, církev, společnost
Rubriky: Křesťanství, církev, společnost
Datum zveřejnění: 31. května 2020

Pán Ježíš stanul mezi nimi, ale neřekl: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Ani neřekl: Pochválen buď já. Řekl: Pokoj vám! Pokoj jako první velký dar. A pokračoval: Přijměte Ducha Svatého.

Ježíš nám předává první dar Ducha Svatého, jímž je pokoj.

Víra bez pokoje může sklouznout k fanatismu nebo fatalismu, snadno se stane přelétavou.
Naděje bez pokoje je bláznovství, sen, chiméra. Rozkolísanost mezi neoprávněnou jistotou a frustrující beznadějí.
Láska bez pokoje se může stát hysterickou a obrátit se v žárlivost nebo nelásku nebo i nenávist.
Pokoj je prostředí pro vytváření jednoty. Podstatný předpoklad usmíření.

Vraťme se k evangelijnímu příběhu:
Závažná věta zazněla už o neděli Zmrtvýchvstání: Komu hříchy odpustíte… Dostali moc.
O Letnicích pak slavnostně, po modlitbách, soustředění, přemýšlení dostali odvahu. Rozrazili dveře večeřadla.  
Napřed moc a pak i odvaha, doplněná každodenní vytrvalostí v souženích, až ke svědectví krve. To byla výbava apoštolů. Tatáž výbava je naše.

Máme doma lékárničky. To je nutné. O potřebném léku je třeba vědět, kde ho mám uložený. Ale vědět, jak a kdy ho použít je právě tak tak důležité. Duch Svatý je lék. Je nepokažené životní prostředí. Je jako vzduch, který nevnímáme, ale bez něhož přece nemůžeme žít.

Stejný Svatý Duch, který rukou apoštolů konal mocné divy je dnes i s námi; ve velkých i malých věcech. Při důležitých věcech, například rozhodování o budoucnosti na něho obvykle vzpomeneme. Ale On je s námi stále. Chci říci: pokud nevnímáme Ducha svatého jako každodenního přítele, něco v nás usnulo.
Duch Svatý je čerstvost církve. Mladí křesťané, ač vypadají často na to, že jsou držiteli Ducha. Ne, nemají o nic větší právo ani povinnost v užívání. Je pro všechny.

Uměli bychom odpovědět na otázku: Vlastníš Ducha Svatého? Třeba takto? Je-li pro všechny, je zcela určitě i pro mne. Tedy ANO!

Duch Svatý není jen pro hrdiny a velké osobnosti nebo pro velké úkoly.
Duch Svatý je můj i Tvůj každodenní přítel, průvodce,
ten, kdo suší mé slzy zármutku,
ten, který mi dělá make-up, abych vypadal k světu.
Duch Svatý je radost k mým rozhodnutím.
Duch Svatý je chuť k mým skutkům.
Duch Svatý je káva k nutné práci, kterou mám ještě před sebou.
Duch Svatý je to nepříjemnější na celé trase: řidičovo zamávání a úsměv.
Duch Svatý je wireless platební rozhraní k použití kdekoli: je bez denního limitu. PIN dal Ježíš.
Duch Svatý je melodie v smartfounu přiřazená profilu mého nejlepšího přítele.
Duch Svatý je panorama na skalní vyhlídce Hornek, nad Velkou Klajdovkou, s pohledem až na Pálavu.
Duch Svatý je diference mezi bezbřehým strachem z koronaviru a povýšeneckým nedodržováním základní hygieny.
Duch Svatý je to, co se leskne na tváři provinilce: slzy při odpuštění.
Duch Svatý je to nejpevnější u lůžka nemocného: ruka blízkého člověka.
Neklidné je srdce člověka, dokud nespočine v Bohu. Duch Svatý je to spočinutí.
Ale rozechvělé a neklidné je i srdce Boha. On hledá člověka, dokud jej nenajde.
Bůh věří v člověka. Duch Svatý je ta víra Boží.

Radostný Hod Boží Svatodušní, milí křesťané!
A moc velkou radost i všem ostatním!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.